top of page

 מיקוד המיינדסט להשגת מטרות 

התרגיל הזה נכתב והוקלט בקפידה כדי להשיג את התועלת המרבית ממנו. 

מומלץ לפני התרגול, למצוא מקום שקט, ללא הסחות דעת ולכבות טלפונים 

ו/או התראות שעלולות להסיט את תשומת הלב. מצאו תנוחה נוחה להיות בה 

במהלך ההאזנה, עדיף לתרגל בעיניים עצומות. 

bottom of page
.